របាយការណ៍បូកសរុបការងារអគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិក្នុងខែ​កុម្ភះឆ្នាំ២០២០
ប្រភេទឯកសារ កិច្ចប្រជុំ
បរិយាយ របាយការណ៍បូកសរុបការងារអគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិក្នុងខែ​កុម្ភះឆ្នាំ២០២០
ចំនួនបានទាញយក 17,291
កាលបរិច្ឆេទឯកសារ 05/03/2020
ដោនឡូត [ទាញយកឯកសារ...]