- មន្ត្រីទំនាក់ទំនងប្រចាំអគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិ សម្រាប់សេវាកម្មបើកផ្តល់ប្រាក់បៀវត្សមន្ត្រីរាជការតាមប្រព័ន្ធធនាគារ ៖

. លោក ម៉ិញ បានសុវណ្ណអាទិច្ចាសីលា តួនាទីៈ អគ្គនាយករង
ទូរស័ព្ទ: ០១៧ ៩២ ៩៨ ៩៨ អ៊ីម៉ែល: bansila_ming@treasury.gov.kh

. លោកស្រី ឡាំ យសខិណា តួនាទីៈ ប្រធាននាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងសាច់ប្រាក់
ទូរស័ព្ទ: ០៨៨ ៩២ ៤២ ៤៥៦ អ៊ីម៉ែល: lam.yoskhena@treasury.gov.kh

. មន្ត្រីទំនាក់ទំនងប្រចាំអគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិ​សម្រាប់ទទួលបណ្ដឹងផ្សេងៗ
ទូរស័ព្ទ: ០២៣​ ៧២២​ ៨១៦


- ការកាត់ពន្ធអាករលើ របបម៉ៅការ និង របបពិត


- ការកាត់ពន្ធលើប្រាក់បៀវត្ស


- ការបង់សាច់ប្រាក់របស់រជ្ជទេយ្យករនៅអគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិ


- ការបង្វែរចំណូលចូលថវិកា


- ការទទួលបានប្រកាសឥណទានពីធនាគារស្តីពីចំណូលមិនមែនសារពើពន្ធ


- ការទទួលបានប្រកាសឥណទានពីធនាគារស្តីពីចំណូលពន្ធដារ និង ពន្ធគយ


- ការប្រកាសចំណូលពន្ធដារមកពីរាជធានី-ខេត្ត


- ការប្រកាសរេជ្ជេទយ្យចំណូលមកពីរាជធានី-ខេត្


- ប្រាក់កក់តម្កល់ធានាការដេញថ្លៃអាជីវកម្មលើទីផ្សារសាធារណៈ


- ការបង្វិលសងប្រាក់អាករលើតម្លៃបន្ថែម