ឯកសារ​បណ្ដុះបណ្ដាល​ពង្រឹង​សមត្ថភាព​ស្ដីពី “ការបញ្ចូល​តួលេខ​ផែនការ​ចំណូល-ចំណាយ​សាច់ប្រាក់​នៅក្នុង​ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង​សាច់ប្រាក់“
ប្រភេទឯកសារ ផ្សេងៗ
បរិយាយ ឯកសារ​បណ្ដុះបណ្ដាល​ពង្រឹង​សមត្ថភាព​ស្ដីពី “ការបញ្ចូល​តួលេខ​ផែនការ​ចំណូល-ចំណាយ​សាច់ប្រាក់​នៅក្នុង​ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង​សាច់ប្រាក់“
ចំនួនបានទាញយក 7,141
កាលបរិច្ឆេទឯកសារ 25/10/2019
ដោនឡូត [ទាញយកឯកសារ...]