ច្បាប់ស្តីពីការទូទាត់ថវិកាទូទៅរបស់រដ្ឋសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ២០២២
ប្រភេទឯកសារ ច្បាប់-បទបញ្ញត្តិ
បរិយាយ ច្បាប់ស្តីពីការទូទាត់ថវិកាទូទៅរបស់រដ្ឋសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ២០២២ ដែលរដ្ឋសភាបានអនុម័តកាលពីថ្ងៃទី ១៦ ខែវិចិ្ឆកា ឆ្នាំ ២០២៣
ចំនួនបានទាញយក 4,097
កាលបរិច្ឆេទឯកសារ 11/12/2023
ដោនឡូត [ទាញយកឯកសារ...]