អនុក្រិត្យលេខ ៤៣ អនក្រ. បក ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
ប្រភេទឯកសារ អនុក្រឹត
បរិយាយ អនុក្រិត្យលេខ ៤៣ អនក្រ. បក ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
ចំនួនបានទាញយក 8,440
កាលបរិច្ឆេទឯកសារ 28/02/2022
ដោនឡូត [ទាញយកឯកសារ...]