ប្រកាសលេខ ៥៩៨ សហវ-ប្រក ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃអង្គភាពថ្នាក់ក្រោមនាយកដ្ឋាន ក្រោមឱវាទ អគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
ប្រភេទឯកសារ ប្រកាស
បរិយាយ ប្រកាសលេខ ៥៩៨ សហវ-ប្រក ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃអង្គភាពថ្នាក់ក្រោមនាយកដ្ឋាន ក្រោមឱវាទ អគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
ចំនួនបានទាញយក 8,672
កាលបរិច្ឆេទឯកសារ 24/09/2022
ដោនឡូត [ទាញយកឯកសារ...]