អនុក្រឹត្យស្តីពីការគ្រប់គ្រងថវិកា និងគណនេយ្យសាធារណៈឆ្នាំ២០២៣
ប្រភេទឯកសារ អនុក្រឹត
បរិយាយ អនុក្រឹត្យស្តីពីការគ្រប់គ្រងថវិកា និងគណនេយ្យសាធារណៈឆ្នាំ២០២៣
ចំនួនបានទាញយក 8,476
កាលបរិច្ឆេទឯកសារ 27/09/2023
ដោនឡូត [ទាញយកឯកសារ...]