របាយការណ៍បូកសរុបការងារអគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិឆ្នាំ២០២០
ប្រភេទឯកសារ កិច្ចប្រជុំ
បរិយាយ របាយការណ៍បូកសរុបការងារអគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិឆ្នាំ២០២០
ចំនួនបានទាញយក 17,551
កាលបរិច្ឆេទឯកសារ 25/01/2021
ដោនឡូត [ទាញយកឯកសារ...]