ចំណងជើង ប្រភេទ ទាញយក
ច្បាប់ស្តីពីការទូទាត់ថវិកាទូទៅរបស់រដ្ឋសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ២០១៣ ច្បាប់-បទបញ្ញត្តិ