ការដាក់ឱ្យដំណើរការប្រព័ន្ធសន្ធានកម្ម រវាងប្រព័ន្ធ FMIS ជាមួយប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានគ្រប់គ្រងចំណូលមិនមែនសារពើពន្ធ (NRMIS)
ប្រភេទឯកសារ សេចក្តីជូនដំណឹង
បរិយាយ ការដាក់ឱ្យដំណើរការប្រព័ន្ធសន្ធានកម្ម រវាងប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (FMIS) ជាមួយ ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានគ្រប់គ្រងចំណូលមិនមែនសារពើពន្ធ (NRMIS)
ចំនួនបានទាញយក 6,711
កាលបរិច្ឆេទឯកសារ 30/12/2019
ដោនឡូត [ទាញយកឯកសារ...]