- មន្ត្រីទំនាក់ទំនងប្រចាំអគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិ សម្រាប់សេវាកម្មបើកផ្តល់ប្រាក់បៀវត្សមន្ត្រីរាជការតាមប្រព័ន្ធធនាគារ ៖

- គ្រប់រដ្ឋបាលថ្នាក់ជាតិ
  . លោកស្រី ទេស កុសលធីតា
  . តួនាទី : អនុប្រធានការិយាល័យប្រាក់បញ្ញើ នាយកដ្ឋានគណនេយ្យ
  . លេខទូរស័ព្ទ : ០៨៥ ៧៧១ ១៣៣
  . សារអេឡិចត្រូនិច :​ kosalthida@gmail.com

- គ្រប់រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ (រាជធានី ខេត្ត)
  . ឯកឧត្តម អ៊ុង ពង្សបញ្ញា
  . តួនាទី : ប្រធាននាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងរតនាគារថ្នាក់មូលដ្ឋាននិងសរុបស្ថិតិ
  . លេខទូរស័ព្ទ :  ០១១ ២៦៨ ១​៦៨
  . សារអេឡិចត្រូនិច :  Pannga1168@gmail.com

- មន្ត្រីទំនាក់ទំនងប្រចាំអគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិសម្រាប់ទទួលបណ្ដឹងផ្សេងៗ
  . លេខទូរស័ព្ទ :  ០១៥ ៩០៤ ២៧២
 


- ការកាត់ពន្ធអាករលើ របបម៉ៅការ និង របបពិត


- ការកាត់ពន្ធលើប្រាក់បៀវត្ស


- ការបង់សាច់ប្រាក់របស់រជ្ជទេយ្យករនៅអគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិ


- ការបង្វែរចំណូលចូលថវិកា


- ការទទួលបានប្រកាសឥណទានពីធនាគារស្តីពីចំណូលមិនមែនសារពើពន្ធ


- ការទទួលបានប្រកាសឥណទានពីធនាគារស្តីពីចំណូលពន្ធដារ និង ពន្ធគយ


- ការប្រកាសចំណូលពន្ធដារមកពីរាជធានី-ខេត្ត


- ការប្រកាសរេជ្ជេទយ្យចំណូលមកពីរាជធានី-ខេត្


- ប្រាក់កក់តម្កល់ធានាការដេញថ្លៃអាជីវកម្មលើទីផ្សារសាធារណៈ


- ការបង្វិលសងប្រាក់អាករលើតម្លៃបន្ថែម