សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីកាជ្រើសរើសបុគ្គលិកជាប់កិច្ចសន្យាអគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិ
ប្រភេទឯកសារ ប្រកាស
បរិយាយ សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីកាជ្រើសរើសបុគ្គលិកជាប់កិច្ចសន្យាអគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិ
ចំនួនបានទាញយក 12,027
កាលបរិច្ឆេទឯកសារ 27/07/2022
ដោនឡូត [ទាញយកឯកសារ...]