របាយការណ៍បូកសរុបការងារអគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិក្នុងខែ​កញ្ញាឆ្នាំ២០២១
ប្រភេទឯកសារ កិច្ចប្រជុំ
បរិយាយ របាយការណ៍បូកសរុបការងារអគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិក្នុងខែ​កញ្ញាឆ្នាំ២០២១
ចំនួនបានទាញយក 16,462
កាលបរិច្ឆេទឯកសារ 11/10/2021
ដោនឡូត [ទាញយកឯកសារ...]