របាយការណ៍បូកសរុបការងារអគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិក្នុងខែ​កក្តដាឆ្នាំ២០២១
ប្រភេទឯកសារ កិច្ចប្រជុំ
បរិយាយ របាយការណ៍បូកសរុបការងារអគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិក្នុងខែ​កក្តដាឆ្នាំ២០២១
ចំនួនបានទាញយក 16,923
កាលបរិច្ឆេទឯកសារ 01/07/2021
ដោនឡូត [ទាញយកឯកសារ...]