សេចក្តីជូនដំណឺងស្តីពីការដាក់អោយប្រើប្រាស់ប្រពន័្ឋបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានគ្រប់គ្រងចំណូលមិនមែនសារពើពន្ឋដំណាក់កាលទី១ ជំហានទី៣
ប្រភេទឯកសារ សេចក្តីជូនដំណឹង
បរិយាយ សេចក្តីជូនដំណឺងស្តីពីការដាក់អោយប្រើប្រាស់ប្រពន័្ឋបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានគ្រប់គ្រងចំណូលមិនមែនសារពើពន្ឋដំណាក់កាលទី១ ជំហានទី៣
ចំនួនបានទាញយក 18,176
កាលបរិច្ឆេទឯកសារ 10/01/2020
ដោនឡូត [ទាញយកឯកសារ...]