លទ្ធផលនៃការប្រឡងជ្រើសរើសបេក្ខជនចូលបម្រើការងារ ក្របខណ្ឌ"ខ" នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ

លទ្ធផលនៃការប្រឡងជ្រើសរើសបេក្ខជនចូលបម្រើការងារ ក្របខណ្ឌ”ខ” នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ


Download186
Stock
File Size9.82 MB
Create DateFebruary 5, 2017
Download

លទ្ធផលនៃការប្រឡងជ្រើសរើសបេក្ខជនចូលបម្រើការងារ ក្របខណ្ឌ"ខ" នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ

Rachana Nob

4 Comments

 1. After I originally commented I seem to have clicked on the -Notify me when new comments are added- checkbox and from now on every time a comment is added I recieve four emails with the same
  comment. Is there a way you are able to remove me from that service?
  Thanks a lot! http://detective-zakynthinos.net/Private-Investigators-Detectives-Grecce-Contact.asp?Code=004

 2. May 15, 2017 at 20:39

  Can’t wait to meet you and all the other amazing women who will be there Myrdin. I’m excited to learn from everyone! (Still lo2i7n&#8o1k; over my shoulder however! LOL.)

 3. July 1, 2017 at 05:13

  I see your website needs some fresh content. Writing manually takes a lot of time, but
  there is tool for this time consuming task, search in google; murgrabia’s tools

 4. July 6, 2017 at 17:03

  Determine it out. .You are good . .
  Re: Unilag 2015/2016 Admission by labodinho:Eleven:33pm
  On Oct 30, 2015Bronny:
  Please do you knw how facaulty switch works? Is it attainable, have you ever seen one earlier than and
  what does an individual must do?
  It really works with sure cgpa speculated by the college,like Fac.
  Of sc. Was three.50+ final time.I have not seen one b4
  however it is absolutely achieved cos I noticed it on college site after they marketed it.The factors embrace ur CGPA on common of
  three.5 upwards and is perhaps extra,relying after all.One other factor is I believe they have been informed to purchase change in fact kind for 10k or thr abt.

  NB:It is principally for INTRA-school switch and it doesn’t embrace faculty of medication.
  Re: Unilag 2015/2016 Admission by Izuboss:12:58am On Oct 31, 2015triggaSG:

  science…Fifty five,500….
  what about DE college students(jupeb stdnts to b particular) we wont pay as much as that quantity proper?

  Re: Unilag 2015/2016 Admission by amacole(f):
  1:00am On Oct 31, 2015Just observing..
  Re: Unilag 2015/2016 Admission by triggaSG:
  1:01am On Oct 31, 2015Mheesa:

  Determine it out. .You are sensible . .
  properly…it’s best to nonetheless be up..I assume…not that sensible tho..lol….buttt..okay…I am asking for it….kindly give me what I am asking for….
  #eyesclosed palms out
  Re: Unilag 2015/2016 Admission by triggaSG:1:03am On Oct 31, 2015Izuboss:
  what about DE college students(jupeb stdnts to b particular) we wont pay as much as that quantity proper?

  sorry brother .do not know bout that one….

  Re: Unilag 2015/2016 Admission by Mheesa(f):2:02am On Oct 31, 2015triggaSG:

  nicely…you must nonetheless be up..I suppose…not that good tho..lol….buttt..okay…I am asking for it….kindly give me what I am asking for….
  #eyesclosed fingers out

  Lol. . .Okay. .However Ionno wht you wnt Oh. . .Inform me
  Re: Unilag 2015/2016 Admission by Youngsage(m):5:35am On Oct 31,
  2015Mheesa:

  Determine it out. .You are sensible . .
  hahaha, LOL!

  1 LikeRe: Unilag 2015/2016 Admission by star2008:5:
  58am On Oct 31, 2015Av checked UNILAG web site over n over once more.
  The jamb supplementary record/2nd batch shouldn’t be there.
  Solely advert of screening train. Anybody with d hyperlink or the best way
  to examine shld pls clarify.
  Re: Unilag 2015/2016 Admission by triggaSG:
  7:42am On Oct 31, 2015Mheesa:

  Lol. . .Okay. .However Ionno wht you wnt Oh. . .Inform me
  vivid n shine…morning to the lady who does not need to offer me what i would like..hope you
  slept nicely and also you checked the admission stuff once more?….nicely…I am.fairly certain you already know what i would
  like, greater than me sef…so lady, can i’ve what i have been that means to ask for a very long time??

  Re: Unilag 2015/2016 Admission by DrBrown23:7:56am
  On Oct 31, 2015It’s like, is simply ex-diplomat scholar
  dat has been given admission by way of DE,
  Pls show me flawed if U knw any diploma/OND/HND/A-stage applicant dat has been granted DE admission into Unilag.

  And it could be so unfair if wat I am considering is true…..
  #Waiting4theList
  Re: Unilag 2015/2016 Admission by Mheesa(f):Eight:17am On Oct 31, 2015triggaSG:

  brilliant n shine…morning to the lady who would not need to offer
  me what i would like..hope you slept nicely and also you checked the admission stuff once more?….nicely…I
  am.fairly positive you recognize what i would like,
  greater than me sef…so lady, can i’ve what i have been which means to ask for a very long time??

  Lol. .You sef ehn. . Yup,identical factor Oh. . I will simply chill for
  the checklist. . .081-E7Th-Z6Z-FTh. . .Decipher.
  .Lol. . Do not thoughts me I like lengthy story too mush.
  .
  Re: Unilag 2015/2016 Admission by Mheesa(f):Eight:21am On Oct
  31, 2015Youngsage:

  hahaha, LOL!

  I actually must a ask tho. .. .Are you a
  JW.?
  Re: Unilag 2015/2016 Admission by Millex(m):Eight:24am On Oct 31, 2015Please has any Diploma applicant for DE been admitted?
  Solutions please
  Re: Unilag 2015/2016 Admission by Millex(m):Eight:24am On Oct 31, 2015Please has any Diploma applicant for DE been admitted?
  Solutions please
  Re: Unilag 2015/2016 Admission by labodinho:
  Eight:27am On Oct 31, 2015Millex:
  Please has any Diploma applicant for DE been admitted? Solutions please

  I do know of 1 OND holder which were admitted.
  Re: Unilag 2015/2016 Admission by Youngsage(m):Eight:28am On Oct 31,
  2015Mheesa:

  I actually must a ask tho. .. .Are you a JW.?

  No I am not.. Why did you ask although? #Curious
  Re: Unilag 2015/2016 Admission by Millex(m):Eight:29am On Oct 31,
  2015labodinho:

  I do know of 1 OND holder which have been admitted.

  Lobatan guess that is the top, cus I doubt they’re
  nonetheless importing until now
  Re: Unilag 2015/2016 Admission by labodinho:Eight:34am On Oct 31, 2015Millex:

  Lobatan guess that is the tip, cus I doubt they’re nonetheless importing
  until now
  I suppose the checklist will name it an Finish.
  Re: Unilag 2015/2016 Admission by Berrypie(f):Eight:35am
  On Oct 31, 2015DrBrown23:
  It is like, is just ex-diplomat scholar dat has been given admission through DE, Pls show me improper if U knw any diploma/OND/HND/A-degree applicant dat has been granted DE admission into Unilag.

  And it can be so unfair if wat I am pondering is
  correct….. #Waiting4theList
  I utilized with my Diploma cert. for DE.

  On jamb site, it continues to be no admission however I
  do know I’ve been admitted by God’s grace. Simply ready for the total
  checklist on monday.
  Re: Unilag 2015/2016 Admission by Mheesa(f):Eight:36am On Oct 31, 2015Youngsage:

  No I am not.. Why did you ask although? #Curious

  Noticed your ‘My e book of bible tales’ put up. .
  Re: Unilag 2015/2016 Admission by Berrypie(f):Eight:37am On Oct 31, 2015Millex:
  Please has any Diploma applicant for DE been admitted?
  Solutions please
  Via jamb? None that I do know of. However by monday, the complete listing might be uploaded for us to see
  our names.
  Re: Unilag 2015/2016 Admission by Berrypie(f):Eight:38am On Oct 31, 2015labodinho:

  I do know of 1 OND holder which have been admitted.
  For which course?
  Re: Unilag 2015/2016 Admission by Tosap:Eight:40am On Oct 31, 2015For these which were
  admitted…. will the admission letter be
  prepared ?
  Re: Unilag 2015/2016 Admission by Dsd1pumpking(m):
  Eight:40am On Oct 31, 2015To all scholar @ College of science ought to be part of group chat on whatsapp.
  Science solely pls!

  Drop ur quantity!
  Re: Unilag 2015/2016 Admission by labodinho:Eight:41am On Oct 31,
  2015Berrypie:
  For which course?
  Chem. Engr.
  Re: Unilag 2015/2016 Admission by Youngsage(m):Eight:43am On Oct 31, 2015Mheesa:

  Noticed your ‘My ebook of bible tales’ submit.

  .

  Oh that! I simply beloved the e book again in the times.

  So lemme guess.. you are one.. Am I proper
  Re: Unilag 2015/2016 Admission by Berrypie(f):Eight:
  49am On Oct 31, 2015labodinho:
  Chem. Engr.
  okay
  Re: Unilag 2015/2016 Admission by Tosap:Eight:53am On Oct 31, 2015Tosap:
  For these which were admitted…. will the admission letter be prepared ?

  @lambodinho @ibadanfinest I want solutions..
  The screening begins on Tuesday
  Re: Unilag 2015/2016 Admission by Tosap:Eight:54am On Oct 31,
  2015Tosap:
  For these which were admitted…. will the admission letter
  be prepared ?

  @labodinho @ibadanfinest I want solutions..

  The screening begins on Tuesday
  Re: Unilag 2015/2016 Admission by Orestino(m):Eight:
  54am On Oct 31, 2015Dsd1pumpking:
  To all scholar @ School of science ought to be a part of group chat on whatsapp.
  Science solely pls!

  Drop ur quantity!
  08142139264
  Re: Unilag 2015/2016 Admission by Mheesa(f):Eight:55am On Oct 31,
  2015Youngsage:

  Oh that! I simply beloved the guide again in the times.

  So lemme guess.. you are one.. Am I proper

  Yup!!!. . .I used to battle for that ebook Oh. . .

  (Zero) (1) (2) … (340) (341) (342) (343) (344) (345) (346) …
  (457) (Reply)
  College Of Ibadan 2014/15 Admission Course of….
  / College Of Ibadan 2013/2014 Admission / 2015/2016
  OAU Aspirant Thread.Viewing this subject:
  5 visitor(s)(Go Up)
  Sections: politics (1) enterprise autos (1) jobs (1) profession training (1) romance computer systems telephones journey sports activities style well being
  religion celebs television-films music-radio literature site owners programming techmarketLinks: (Zero) (1) (2) (three) (four) (5) (6) (7) (eight) (9)Nairaland – Copyright © 2005 –
  2017 Oluwaseun Osewa. All rights reserved. See How one can Promote.

Leave a Reply

Close