របាយការណ៍បូកសរុបការងារអគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិក្នុងខែ​មិថុនាឆ្នាំ២០១៩
ប្រភេទឯកសារ កិច្ចប្រជុំ
បរិយាយ របាយការណ៍បូកសរុបការងារអគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិក្នុងខែ​មិថុនាឆ្ន ាំ២០១៩
ចំនួនបានទាញយក 2,842
កាលបរិច្ឆេទឯកសារ 11/07/2019
ដោនឡូត [ទាញយកឯកសារ...]