សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការដាក់ឪ្យប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ឋបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានគ្រប់គ្រងចំណូលមិនមែនសារពើពន្ឋដំណាក់កាលទី១
ប្រភេទឯកសារ សេចក្តីជូនដំណឹង
បរិយាយ សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការដាក់ឪ្យប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ឋបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានគ្រប់គ្រងចំណូលមិនមែនសារពើពន្ឋដំណាក់កាលទី១
ចំនួនបានទាញយក 2,530
កាលបរិច្ឆេទឯកសារ 31/07/2019
ដោនឡូត [ទាញយកឯកសារ...]