ព្រឹកថ្ងៃទី២៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៦

ព្រឹកថ្ងៃទី២៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៦

ព្រឹកថ្ងៃទី២៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៦

នារព្រឹកថ្ងៃទី២៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៦, តំណាងអគ្គនាយកដ្ឋាន រតនាគារជាតិបានចូលរួមកិច្ចប្រជុំពិគ្រោះ យោបល់អំពីការកំណត់ គោលបំណងគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋបាលរាជធានីខេត្ត នឹងការរៀបចំវេទិកា អភិវឌ្ឍន៍ធុរកិច្ចរាជធានីខេត្ត រៀបចំនៅ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ។

On 23 of May 2016, representatives of General Department of National Treasury (GDNT) attended a meeting to determine policy’s purpose of provincial administration and prepartion of provincial forum on business development, organized in Ministry of Economy and Finance (MEF).

Rachana Nob

Close