ព្រឹកថ្ងៃទី១១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៦

ព្រឹកថ្ងៃទី១១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៦

ព្រឹកថ្ងៃទី១១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៦

នាព្រឹកថ្ងៃទី១១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៦ រតនាគារខេត្តស្ទឹងត្រែង បានរៀបចំការប្រជុំប្រចាំខែមេសា ក្រោមអធិបតីភាពលោក សេង ម៉ៅ ប្រធានរតនាគារខេត្ត ក្នុងគោលបំណង៖
១. ផ្សព្វផ្សាយកិច្ចប្រជុំនៅអគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិ នាថ្ងៃទី០៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៦
២. បូកសរុបការអនុវត្តការងារប្រចាំខែមេសា ជាពិសេសលើការអនុវត្តប្រព័ន្ធ FMIS និងលើកទិសដៅអនុវត្តការងារបន្តសម្រាប់ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៦
៣. បញ្ហាផ្សេងៗ

Rachana Nob

Close