ថ្ងៃទី២៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៦

ថ្ងៃទី២៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៦

ថ្ងៃទី២៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៦

នាថ្ងៃទី២៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៦, អគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិ បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាលើការ កត់ត្រាប្រតិបត្តិការចំណូល សាច់ប្រាក់ក្នុងគណនីចរន្តរបស់រតនាគាររាជធានី ខេត្ត និងចំណូលថវិកា។ អគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិរៀបចំ កិច្ចប្រជុំនេះ ឡើងដើម្បីឱ្យមានការឯកភាពគ្នា ដើម្បីកំណត់ពេលវេលានៃការ កត់ត្រាចំណូលថវិកា ក្នុងគណនីចរន្តរបស់រតនាគាររាជធានី ខេត្ត និងចំណូលថវិការដ្ឋ ថវិការបស់រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ ជាមួយ អគ្គនាយកដ្ឋាន គយនិងរដ្ឋាករកម្ពុជា, អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ និងអគ្គនាយកដ្ឋានទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋនិងចំណូលមិនមែនសារពើពន្ធ។

On 26th of May 2016, General Department of National Treasury (GDNT) organized a meeting about recording of cash revenue transaction in current account of provincial treasury and budget revenue. This meeting is organized in order to have a consistent date in recording revenue transaction in the current account of provincial treasury, national and sub-national budget revenue, among General Department of Custom and Excise, General Department of Taxation, General Department of State Property and Non-tax Revenue.

Rachana Nob

Close